Nature and Society

PROJECTS

Biodiversity works in the region

Biodiversiteit werkt in de regio

['Biodiversity works in the region' is a Dutch project. Therefore, all project information is in Dutch.]

Het behoud, duurzaam gebruik en eerlijke verdeling van biodiversiteit staat volop in de belangstelling van nationale en internationale overheden, het bedrijfsleven en het publiek. Ook veel gemeenten en provincies zijn actief bezig op dit vlak. Kennis en informatie om beleidsdoelstellingen om te zetten in concrete handelingsperspectieven zijn echter nog niet overal in voldoende mate beschikbaar. Het project 'Biodiversiteit werkt in de regio!’ heeft hier verandering in gebracht.

Conferentie 'Hoogste tijd voor Biodiversiteit!'

Op 4 november 2009 vond de landelijke bijeenkomst “Hoogste tijd voor Biodiversiteit!” plaats in Amersfoort. De bijeenkomst werd georganiseerd als afsluiting van het project 'Biodiversiteit werkt in de regio' en stond daarnaast in het teken van het door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale Jaar van de Biodiversiteit 2010.

Doel

Het project richtte zich met name op medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen, en andere betrokkenen, zoals particuliere organisaties, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. Betrokkenen of geïnteresseerden op regionaal en lokaal niveau werden geïnformeerd over, en geïnspireerd voor de praktische mogelijkheden die het werken aan bredere biodiversiteitsdoelstellingen biedt, in aanvulling op het bestaande natuur-, leefgebieden- en soortenbeleid. Biodiversiteit biedt namelijk ook mogelijkheden voor innovatieve duurzame ontwikkeling.

Overheidsbeleid

De Nederlandse rijksoverheid, in het bijzonder de Ministeries van VROM en LNV, zijn nauw betrokken bij internationale inspanningen om de achteruitgang van de biodiversiteit in Europa in 2010 tot stilstand te brengen (zie onder meer het overheidsbreed beleidsprogramma biodiversiteit 2008 – 2010: 'Biodiversiteit werkt: voor natuur, voor mensen, voor altijd'). Dit is een belangrijke EU beleidsdoelstelling die in 2001 werd geformuleerd en die resulteerde in de internationale campagne Countdown 2010 (www.countdown2010.nl).

Als onderdeel van dit project werd een online projectendatabase gecreëerd, die dient als informatie- en inspiratiebron voor iedereen die aan de slag wil met biodiversiteit, en toegankelijk is gemaakt via de 'Handreiking Biodiversiteit Werkt!' van het Ministerie van VROM (www.vrom.nl/biodiversiteitwerkt). Een aantal van bovengenoemde projecten en praktische tips zijn opgenomen in het boekje 'Biodiversiteit werkt in de regio!'

Funder

De financiering van dit project werd verzorgd door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).